Životaschopnost

[English]

To, zda by se měl projekt infrastruktury stavět, se obecně odvíjí od poměru přínosů a nákladů (BCR). Kolik korun se veřejnosti vrátí za každou vynaloženou korunu?

Při porovnání se zahraničnímu zkušenostmi a ekonomickými anylýzami projektů VRT je zřejmé, že vzhledem ke geografii České republiky, statickému počtu obyvatel a rozložení obyvatelstva bude poměr přínosů a nákladů menší než 1:1, a tudíž by se tento projet neměl vůbec realizovat (vyplývá z vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení z roku 2017). 

Studie proveditelnosti[1]https://drive.google.com/drive/folders/1fve4P2wCwPuhcvUXbFo5j1s3DuXK50sw?usp=sharing předložené správou železnic obsahují nepřesná, často nadhodnocená čísla která neodpovídají současné po covidové realitě ( jedním z příkladů jsou časové úspory indukované dopravy). Vprojektu není nijak zahrnuta produkce CO2 ani dalších znečišťujících látek vzniklých při výstavbě VRT. Počty cestujících nejsou podloženy kvalitními studiemi.

Finanční náklady na výstavbu tratí VRT se nikdy nevrátí a navíc bude muset být provoz na tratích VRT dotován. Jak vyplývá ze Studie proveditelnosti na trati Praha – Drážďany, každý kilometr VRT bude daňové poplatníky ročné stát cca 5 mil. Kč. Na ostatních VRT tratích bez nákladní dopravy bude muset být tato dotace ještě vyšší.

Celkové investiční náklady ve výši 600 mld jsou vztaženy k roku 2020 a byly kalkulovány podle metodiky Ministerstva dopravy k roku 2017. Bohužel jsou cenové náklady v dnešní době mnohem vyšší, čemuž odpovídají i stavební náklady na železniční stavby vysoutěžené správou železnic. Jen v letošním roce je inflace stavebních prací na úrovni 30 % a to je udávaná investiční rezerva ve studiích proveditelnosti. Letošní rok jakoukoliv rezervu předem smazal.

Navíc ve studiích proveditelnosti není v úvahu brána cena peněz, kterou stát bude muset zaplatit za jejich půjčení. U současného státního dluhu se pohybuje na úrovni 2,5%. Pro představu to ze 600 mld činí 15 mld ročně. Že je to pro náš rozpočet neúnosné zmínil v nedávném rozhovoru pro idnes i ministr dopravy Havlíček. 

Doposud nikdo ze Správy železniční dopravní cesty ani z Ministerstva dopravy nebyl schopen říci, zda má Česká republika dostatek stavebního materiálu pro tuto megastavbu.

Detailnější rozbor studie proveditelnosti z webových stránek Správy železnic [2]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mz0F9jhMgazNrDTaZZ37Cg9tlzzJygL-/edit?usp=sharing&ouid=118351092579031968104&rtpof=true&sd=true by ukázal, že projekt je založen na nepřesných číslech. Zejména bychom chtěli upozornit na údaje o počtu cestujících a časových úsporách v tabulkách 5.6a a b.

Projekt VRT je nyní koncipován tak, že poškozuje krajinu, je ekonomicky inkontinentní a nevychází z reálných údajů o počtu cestujících. Domníváme se, že je podporována lobbisty, stavebními společnostmi a dalšími subjekty, které z ní chtějí profitovat. Dále se domníváme, že nebyla provedena řádná, transparentní a nezávislá kontrola životaschopnosti projektu za použití vhodných aktuálních údajů. Domníváme se, že politici byli uvedeni v omyl nebo v omyl vědomě uvádějí veřejnost [3]https://youtu.be/fwENxk_jnGU.

Požadujeme, aby SŽ byla otevřená a transparentní vůči veřejnosti. Především  poskytnutím úplných údajů, zdrojů a referenčních podmínek,, aby mohly být nezávisle a akademicky hodnoceny. Zahrnuje to jednat otevřeně a čestně s veřejností a starosty komunit nepříznivě ovlivněných touto trasou. SŽ by si měla být vědoma toho, že tento projekt platí český daňový poplatník.

Podle mezinárodních expertů devět z deseti megaprojektů překročí svúj rozpočet [4]https://www.researchgate.net/publication/229675754_Machiavellian_Megaprojects kvůli kombinaci optimismu a politické lži. Inflace již nyní zvýšila náklady o 30 % tzv nepředvídaných výdajů společnosti Sprava Železnic a připouští , že projekt přesáhne 1 bilion Kč, nikoli 600 miliard, jak se v současnosti uvádí v médiích. Uváděný předpokládaný počet cestujících navíc neodpovídá realitě výzkumu profesora Kvizdy z Masarykovy univerzity v Brně z roku 2019 [5]https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/13828-maji-vysokorychlostni-trate-v-cesku-vyuziti, Celkově vzato je poměr přínosů a nákladů, podle kterého se hodnotí celý investiční projekt hluboko pod přijatelným minimem. V dokumentu Ministerstva dopravy z roku 2017 je uvedeno, že pokud projekt VRT nebude dosahovat ekonomické efektivity, bude zastaven.

Shrnutí:

Vzhledem k geografii a počtu obyvatel České republiky je zřejmé, že projektysokorychlostní železnice, který SŽ představuje, je pravděpodobně vykonstruovaný. Studie proveditelnosti, které SŽ předložila, skutečně obsahují kritická data, která se zdají být nepravdivá. Vzhledem k tomu, že externí vědci zveřejňují odlišné informace, počty SŽ vypadají stále podezřeleji.

Zdá se zvláštní, že ekonomickou oprávněnost projektu VRT zřejmě nikdo skutečně nezkoumal. Všichni věří, že to udělají ostatní.